עדכונים
ציונות
הגדרה 
הציונות של השומר הצעיר נובעת מהאמונה שכל העמים זכאים לזכות להגדרה עצמית, ושישראל היא הביטוי של ההגדרה העצמית 
היהודית. המולדת היהודית צריכה להיות מקלט בטוח לכל היהודים ולהוות את המרכז בו תרבות וזהות יהודיות יכולות לשגשג. 
חזוננו הוא ליצור ולשמר איזון בעל ביקורת עצמית בין חברה סוציאליסטית יהודית לבין מדינה פלורליסטית, דמוקרטית וחילונית 
המבטיחה צדק חברתי לכל. 
 
הציונות שלנו מורכבת ממערכת יחסים הדדית בין ישראל והתפוצות, הכוללת דו שיח וביקורת. 
כתנועה ציונית אנחנו מאמינים שיש לנו אחריות גדולה לתרום לעלייה על ידי חינוך החניכים לקבל החלטה מודעת ואישית ביחס לכך. 
 
דרך פעולה חינוכית 
השומר הצעיר מחנכת את חניכיה/חניכותיה לרכוש בסיס ידע על מנת להבין את ישראל היום, את מורשתה ואת רלוונטיות הקשר 
שלהם/ן אליה. התכניות החינוכיות צריכות לכלול דו שיח הנעשה מנקודת מבט פלורליסטית וביקורתית. 
אנו מעודדים שהיות ותכניות ארוכות- טווח בישראל בעלות זיקה לאידיאולוגיית התנועה. אנו מחנכים את חניכינו בנושא עלייה ועוזרים 
להם בדרך לקבלת החלטה מודעת ואישית עבור עתידם. 

השומר צריך לבטא באופן פעיל את דעתו בעניינים הנוגעים לישראל.